Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 30.09.2022
Всего публикаций: 15

#2013

Baranov D. A., Krichevtsov B. B., Gastev S. V., Banschikov A. G., Fedorov V. V., Koshmak K. V., Suturin S. M., Sokolov N. S.
Applied Surface Science, vol. 267, pp. 196—199 , 2013
[DOI:10.1016/j.apsusc.2012.10.006] [IF:6.39] [SJR:1.23] [Q1]
Suturin S. M., Fedorov V. V., Banshchikov A. G., Baranov D. A., Koshmak K. V., Torelli P., Fujii J., Panaccione G., Amemiya K., Sakamaki M., Nakamura T., Tabuchi M., Pasquali L., Sokolov N. S.
Journal of Physics Condensed Matter, vol. 25(4), pp. 46002 , 2013
[DOI:10.1088/0953-8984/25/4/046002] [IF:2.74] [SJR:0.936] [Q1]
Kudryashov D., Gudovskikh A., Zelentsov K.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 461(1), pp. 12021 , 2013
[DOI:10.1088/1742-6596/461/1/012021] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Iorsh Ivan V., Mukhin Ivan S., Shadrivov Ilya V., Belov Pavel A., Kivshar Yuri S.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 87(7), pp. 75416 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.87.075416]
Sokolov N. S., Suturin S. M., Krichevtsov B. B., Dubrovskii V. G., Gastev S. V., Sibirev N. V., Baranov D. A., Fedorov V. V., Sitnikova A. A., Nashchekin A. V., Sakharov V. I., Serenkov I. T., Shimada T., Yanase T., Tabuchi M.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 87(12), pp. 125407 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.87.125407]
Iorsh Ivan V., Mukhin Ivan S., Shadrivov Ilya V., Belov Pavel A., Kivshar Yuri S.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 88(3), pp. 39904 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.88.039904]
Emelyanov V. M., Abramov A. S., Bobyl A. V., Gudovskikh A. S., Orekhov D. L., Terukov E. I., Timoshina N. Kh, Chosta O. I., Shvarts M. Z.
Semiconductors, vol. 47(5), pp. 679—685 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613050102] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Soshnikov I. P., Petrov V. A., Proskuryakov Y. Y., Kudryashov D. A., Nashchekin A. V., Cirlin G. E., Treharne R., Durose K.
Semiconductors, vol. 47(7), pp. 875—878 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613070221] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Gudovskikh A. S., Abramov A. S., Bobyl A. V., Verbitskiy V. N., Zelentsov K. S., Ershenko E. M., Kudryashov D. A., Kudryashov S. A., Monastyrenko A. O., Terra A. R., Terukov E. I.
Semiconductors, vol. 47(8), pp. 1090—1096 , 2013
[DOI:10.1134/S106378261308006X] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Emelyanov V. M., Abramov A. S., Bobyl A. V., Verbitsky V. N., Gudovskikh A. S., Ershenko E. M., Kudryashov S. A., Terukov E. I., Chosta O. I., Shvarts M. Z.
Semiconductors, vol. 47(9), pp. 1252—1257 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613090066] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Levichev V. V., Zhukov M. V., Mukhin I. S., Denisyuk A. I., Golubok A. O.
Technical Physics, vol. 58(7), pp. 1043—1047 , 2013
[DOI:10.1134/S1063784213070128] [IF:0.77] [SJR:0.376] [Q3]
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Nikitina E. V., Egorov A. Yu
Technical Physics Letters, vol. 39(12), pp. 1117—1120 , 2013
[DOI:10.1134/S1063785013120171] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Belousova O. D., Gaǐdash A. A., Tolmachev I. A., Ivchenko E. V., Golubok A. O., Levichev V. V., Mukhin I. S., Zhukov M. V., Belousov I. S., Tkachuk I. V.
Voenno-medit{\{}combining double inverted breve{\}}sinskiǐ zhurnal, vol. 334(1), pp. 19—24 , 2013
Maslova O., Brezard-Oudot A., Favre W, Munoz D, Gueunier-Farret M E, Alvarez J, Gudovskikh A S, Terukov E I, Kleider J P
None pp. nc , 2013
Zelentsov K.S., Gudovskikh A.S., Kalyuzhnyy N A, Lantratov V M, Mintairov S A, Alvarez J, Kleider J P
None, 2013