Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 14.10.2021
Всего публикаций: 68

#2019

Lebedev D. V., Mozharov A. M., Komissarenko F. E., Shkoldin V. A., Golubok A. O., Bukatin A. S., Evstrapov A. A., Muhin I. S.
Nauchnoe Priborostroenie, vol. 29(4), pp. 57—61 , 2019
[DOI:10.18358/np-29-4-i5761]
Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Shugurov K. Yu, Mozharov A. M., Sapunov G. A., Shtrom I. V., Mukhin M. S., Uvarov A. V., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Nanotechnology, vol. 30(39), pp. 395602 , 2019
[DOI:10.1088/1361-6528/ab2c0c] [IF:3.54] [SJR:1.026] [Q1]
Bolshakov Alexey D., Fedorov Vladimir V., Sibirev Nikolai V., Fetisova Marina V., Moiseev Eduard I., Kryzhanovskaya Natalia V., Koval Olga Yu, Ubyivovk Evgeniy V., Mozharov Alexey M., Cirlin George E., Mukhin Ivan S.
Physica Status Solidi — Rapid Research Letters, vol. 13(11), pp. 1900350 , 2019
[DOI:10.1002/pssr.201900350] [IF:5.29] [SJR:0.893] [Q1]
Bolshakov Alexey D., Fedorov Vladimir V., Koval Olga Yu, Sapunov Georgiy A., Sobolev Maxim S., Pirogov Evgeniy V., Kirilenko Demid A., Mozharov Alexey M., Mukhin Ivan S.
Crystal Growth and Design, vol. 19(8), pp. 4510—4520 , 2019
[DOI:10.1021/acs.cgd.9b00266] [IF:4.17] [SJR:1.004] [Q1]
Sapunov G. A., Koval O. Yu, Sharov V. A., Dvoretckaia L. N., Mitin D. M., Bolshakov A. D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(5), pp. 300—306 , 2019
[DOI:10.1021/acs.cgd.9b01203] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Shugurov K. Yu, Reznik R. R., Mozharov A. M., Kotlyar K. P., Koval O. Yu, Osipov A. V., Fedorov V. V., Shtrom I. V., Bolshakov A. D., Kukushkin S. A., Mukhin I. S., Cirlin G. E.
Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 90, pp. 20—25 , 2019
[DOI:10.1016/j.mssp.2018.09.024] [IF:3.29] [SJR:0.665] [Q1]
Sharov V. A., Alekseev P. A., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Mukhin I. S.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 699(1), pp. 12046 , 2019
[DOI:10.1088/1757-899X/699/1/012046] [IF:0.54] [SJR:0.198]
Dvoretckaia L. N., Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Vasiliev A. A., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12129 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012129] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sharov V., Bolshakov A., Fedorov V., Shugurov K. Yu, Mozharov A. M., Sapunov G. A., Mukhin I. S.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 699(1), pp. 12047 , 2019
[DOI:10.1088/1757-899X/699/1/012047] [IF:0.54] [SJR:0.198]
Raudik S. A., Mozharov A. M., Mitin D. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Neplokh V. V., Rajanna P. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12107 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012107] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Mitin D. M., Raudik S. A., Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Nepokh V. V., Rajanna P. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Semiconductors, vol. 53(14), pp. 1926—1928 , 2019
[DOI:10.1134/S1063782619140148] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Koval O. Yu, Sapunov G. A., Fedorov V. V., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(5), pp. 55036 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055036] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Mitin D. M., Raudik S. A., Mozharov A. M., Bolshakov A. D., Fedorov V. V., Nepokh V. V., Mikhailovskii V. Y., Rajanna P. M., Nasibulin A. G., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(6), pp. 66053 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/6/066053] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Shugurov K. Yu, Mozharov A. M., Sapunov G. A., Fedorov V. V., Bolshakov A. D., Cirlin G. E., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1199(1), pp. 12030 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1199/1/012030] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sharov V., Alekseev P., Fedorov V., Bolshakov A.
Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials. — Ekaterinburg, 2019 pp. 92—92 , 2019
Renaut Claude, Lang Lukas, Frizyuk Kristina, Timofeeva Maria, Komissarenko Filipp E., Mukhin Ivan S., Smirnova Daria, Timpu Flavia, Petrov Mihail, Kivshar Yuri, Grange Rachel
Nano Letters, vol. 19(2), pp. 877—884 , 2019
[DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04089] [IF:11.63] [SJR:5.786] [Q1]
Sun Yali, Sinev Ivan, Zalogina Anastasia, Ageev Eduard, Shamkhi Hadi, Komissarenko Filipp, Morozov Ivan, Lepeshov Sergey, Milichko Valentin, Makarov Sergey, Mukhin Ivan, Zuev Dmitry
Laser and Photonics Reviews, vol. 13(2), pp. 1800274 , 2019
[DOI:10.1002/lpor.201800274] [IF:11.52] [SJR:4.014] [Q1]
Benimetskiy F., Sharov V., Alekseev P. A., Kravtsov V., Agapev K., Sinev I., Mukhin I., Catanzaro A., Polozkov R., Tartakovskii A., Samusev A., Skolnick M. S., Krizhanovskii D. N., Shelykh I. A., Iorsh I.
arXiv, vol. 7(10), pp. 101126 , 2019
[DOI:10.1063/1.5117259]
Baryshnikova K. V., Frizyuk K., Zograf G., Makarov S., Baranov M. A., Zuev D., Milichko V. A., Mukhin I., Petrov M., Evlyukhin A. B.
arXiv, vol. 110(1), pp. 25—30 , 2019
[DOI:10.1134/s0370274x19130046]
Shkoldin Vitaliy A., Permyakov Dmitry V., Ladutenko Konstantin S., Zhukov Mikhail V., Vasiliev Aleksandr A., Golubok Alexander O., Uskov Alexander V., Bolshakov Alexey D., Bogdanov,rey A., Samusev Anton K., Mukhin Ivan S.
Journal of Physical Chemistry C, vol. 123(14), pp. 8813—8817 , 2019
[DOI:10.1021/acs.jpcc.8b11271] [IF:4.28] [SJR:1.477] [Q1]
Rautert J., Rakhlin M. V., Belyaev K. G., Shamirzaev T. S., Bakarov A. K., Toropov A. A., Mukhin I. S., Yakovlev D. R., Bayer M.
Physical Review B, vol. 100(20), pp. 205303 , 2019
[DOI:10.1103/PhysRevB.100.205303] [IF:3.58] [SJR:1.811] [Q1]
Mukhin Ivan, Zhukov Mikhail, Mozharov Alexey, Bolshakov Alexey, Golubok Alexander
Applied Surface Science, vol. 471, pp. 621—626 , 2019
[DOI:10.1016/j.apsusc.2018.11.212] [IF:6.39] [SJR:1.23] [Q1]
Kotlyar K. P., Vershinin A. V., Reznik R. R., Pavlov S. I., Kudryashov D. A., Zelentsov K. S., Mozharov A. M., Karaborchev A. A., Mukhin I. S., Soshnikov I. P., Cirlin G. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12060 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012060] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Aglikov A. S., Kudryashov D. A., Mozharov A. M., Makarov S. V., Bolshakov A. D., Mukhin I. S.
Technical Physics, vol. 64(3), pp. 422—426 , 2019
[DOI:10.1134/S1063784219030022] [IF:0.77] [SJR:0.376] [Q3]
Shubina K. Yu, Sharov V. L., Denisov D. V., Mukhin I. S., Babichev A. V.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12061 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012061] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Shkoldin V. A., Permyakov D. V., Golubok A. O., Uskov A. V., Samusev A. K., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12141 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012141] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Dragunova A. S., Kryzhanovskaya N. V., Maximov M. V., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Moiseev E. I., Mukhin I. S., Tikhomirov V. G., Zhukov A. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12157 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012157] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Aglikov A., Sharov V., Kudryashov D, Bolshakov A, Mukhin I, Pierson J F
Сборник тезисов докладов I МОСКОВСКОЙ ОСЕННЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПЕРОВСКИТНОЙ ФОТОВОЛЬТАИКЕ (MAPPIC-2019) pp. 16 , 2019
Renaut Claude, Lang Lukas, Frizyuk Kristina, Timofeeva Maria, Petrov Mihail, Komissarenko Filipp E., Mukhin Ivan S., Timpu Flavia, Kivshar Yuri, Grange Rachel
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2019 — Proceedings pp. FM2C. 6 , 2019
[DOI:10.23919/CLEO.2019.8749650]
Shkoldin V. A., Permyakov D. V., Ladutenko K. S., Zhukov M. V., Vasiliev A. A., Golubok A. O., Uskov A. V., Bolshakov A. D., Bogdanov A. A., Samusev A. K., Mukhin I. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1199(1), pp. 12005 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1199/1/012005] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Gordeev N. Yu, Payusov A. S., Mukhin I. S., Serin A. A., Kulagina M. M., Guseva Yu A., Shernyakov Yu M., Zadiranov Yu M., Maximov M. V.
Semiconductors, vol. 53(2), pp. 200—204 , 2019
[DOI:10.1134/S1063782619020106] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Lukashenko Stanislav, Mukhin Ivan, Gorbenko Olga, Larionenko Georgii, Sapozhnikov Ivan, Felshtyn Mikhail, Golubok Alexander
AIP Conference Proceedings, vol. 2064(1), pp. 20002 , 2019
[DOI:10.1063/1.5087658] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Lebedev D., Mukhin I., Shkoldin V., Mozharov A., Golubok A.
Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials. — Ekaterinburg, 2019 pp. 108—109 , 2019
Barhom Hani, Machnev,rey A., Noskov Roman E., Goncharenko Alexander, Gurvitz Egor A., Timin Alexander S., Shkoldin Vitaliy A., Koniakhin Sergei V., Koval Olga Yu, Zyuzin Mikhail V., Shalin Alexander S., Shishkin Ivan I., Ginzburg Pavel
Nano Letters, vol. 19(10), pp. 7062—7071 , 2019
[DOI:10.1021/acs.nanolett.9b02540] [IF:11.63] [SJR:5.786] [Q1]
Barhom Hani, Machnev,rey A., Noskov Roman E., Goncharenko Alexander, Gurvitz Egor A., Timin Alexander S., Shkoldin Vitaliy A., Koniakhin Sergei V., Koval Olga Yu, Zyuzin Mikhail V., Shalin Alexander S., Shishkin Ivan I., Ginzburg Pavel
arXiv, 2019
Gudovskikh Alexander S., Uvarov Alexander V., Morozov Ivan A., Baranov Artem I., Kudryashov Dmitry A., Zelentsov Kirill S., Jaffre Alexandre, Le Gall Sylvain, Darga Arouna, Brezard-Oudot Aurore, Kleider Jean Paul
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, vol. 216(10), pp. 1800617 , 2019
[DOI:10.1002/pssa.201800617] [IF:1.86] [SJR:0.527] [Q2]
Maximova A., Gudovskikh A., Kudryashov D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12111 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012111] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Uvarov A. V., Gudovskikh A. S., Vasilev A. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12207 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012207] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Lazarenko A., Gudovskikh A., Baranov A, Sobolev M, Pirogov E, Nikitina E
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12091 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012091] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kudryashov D., Baranov A., Gudovskikh A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12110 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012110] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Morozov I. A., Gudovskikh A. S., Kudryashov D. A.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12093 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012093] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Baranov A. I., Morozov I. A., Uvarov A. V., Gudovskikh A. S.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12116 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012116] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Gudovskikh A.S., Baranov A., Morozov I, Uvarov A, Kudryashov D A, Kleider J P
None, 2019
Uvarov A. V., Zelentsov K. S., Gudovskikh A. S.
Semiconductors, vol. 53(8), pp. 1075—1081 , 2019
[DOI:10.1134/S1063782619080207] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Kudryashov Dmitry, Morozov Ivan, Gudovskikh Alexander, Uvarov Alexander, Kotlyar Konstantin, Lihachev Alexey, Nashchekin Alexei, Pavlov Sergey
AIP Conference Proceedings, vol. 2064(1), pp. 30007 , 2019
[DOI:10.1063/1.5087669] [IF:0.42] [SJR:0.19]
Alekseev Prokhor A., Sharov Vladislav A., Dunaevskiy Mikhail S., Kirilenko Demid A., Ilkiv Igor V., Reznik Rodion R., Cirlin George E., Berkovits Vladimir L.
Nano Letters, vol. 19(7), pp. 4463—4469 , 2019
[DOI:10.1021/acs.nanolett.9b01264] [IF:11.63] [SJR:5.786] [Q1]
Borodin B. R., Benimetskiy F. A., Dunaevskiy M. S., Sharov V. A., Smirnov A. N., Davydov V. Yu, L hderanta E., Lebedev S. P., Lebedev A. A., Alekseev P. A.
Semiconductor Science and Technology, vol. 34(12), pp. 125007 , 2019
[DOI:10.1088/1361-6641/ab4b05] [IF:2.45] [SJR:0.79] [Q1]
Sharov Vladislav A., Alekseev Prokhor A., Borodin Bogdan R., Dunaevskiy Mikhail S., Reznik Rodion R., Cirlin George E.
ACS Applied Energy Materials, vol. 2(6), pp. 4395—4401 , 2019
[DOI:10.1021/acsaem.9b00576] [IF:4.54] [SJR:1.495] [Q1]
Dunaevskiy M. S., Alekseev P. A., Sharov V. A., Baranov A.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 699(1), pp. 12011 , 2019
[DOI:10.1088/1757-899X/699/1/012011] [IF:0.54] [SJR:0.198]
Sapunov G. A., Koval O. Yu, Sharov V. A., Dvoretckaia L. N., Mitin D. M., Bolshakov A. D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(5), pp. 55038 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055038] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sharov V. A., Alekseev P. A., Dunaevskiy M. S., Reznik R. R., Cirlin G. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(6), pp. 66055 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/6/066055] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sharov V. A., Alekseev P. A., Dunaevskiy M. S., Ilkiv I. V., Reznik R. R., Cirlin G. E.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1199(1), pp. 12021 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1199/1/012021] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Kryzhanovskaya N. V., Moiseev E. I., Zubov F. I., Mozharov A. M., Maximov M. V., Kalyuzhnyy N. A., Mintairov S. A., Kulagina M. M., Blokhin S. A., Kudryavtsev K. E., Yablonskiy A. N., Morozov S. V., Berdnikov Yu., Rouvimov S., Zhukov A. E.
Photonics Research, vol. 7(6), pp. 664 , 2019
[DOI:10.1364/prj.7.000664] [IF:6.76] [SJR:2.325] [Q1]
Kryzhanovskaya N. V., Moiseev E. I., Zubov F. I., Mozharov A. M., Maximov M. V., Kalyuzhnyy N. A., Mintairov S. A., Guseva Yu A., Kulagina M. M., Blokhin S. A., Berdnikov Yu, Zhukov A. E.
Journal of Applied Physics, vol. 126(6), pp. 63107 , 2019
[DOI:10.1063/1.5108556] [IF:2.42] [SJR:0.728] [Q2]
Zubov Fedor, Maximov Mikhail, Kryzhanovskaya Natalia, Moiseev Eduard, Muretova Maria, Mozharov Alexey, Kaluzhnyy Nikolay, Mintairov Sergey, Kulagina Marina, Ledentsov Nikolay, Chorchos Lukasz, Ledentsov Nikolay, Zhukov Alexey
Optics Letters, vol. 44(22), pp. 5442 , 2019
[DOI:10.1364/ol.44.005442] [IF:4.22] [SJR:1.788] [Q1]
Zhukov A. E., Moiseev E. I., Kryzhanovskaya N. V., Blokhin S. A., Kulagina M. M., Guseva Yu A., Mintairov S. A., Kalyuzhnyy N. A., Mozharov A. M., Zubov F. I., Maximov M. V.
Semiconductors, vol. 53(8), pp. 1099—1103 , 2019
[DOI:10.1134/S1063782619080220] [IF:0.76] [SJR:0.298] [Q3]
Zhukov A. E., Moiseev E. I., Kryzhanovskaya N. V., Zubov F. I., Mozharov A. M., Kalyuzhnyi N. A., Mintairov S. A., Kulagina M. M., Blokhin S. A., Maximov M. V.
Technical Physics Letters, vol. 45(8), pp. 847—849 , 2019
[DOI:10.1134/S1063785019080315] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Nevenchannyy Y., Khoruzhiy K., Kudryashov D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12101 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012101] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Sobolev M. S., Ilkiv I. V., Lazarenko A. A., Mizerov A. M., Nikitina E. V., Pirogov E. V., Timoshnev S. N., Baranov A. I., Bouravleuv A. D.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1410(1), pp. 12040 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1410/1/012040] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Starodubov,rey, Serdobintsev Alexey A., Pavlov Anton M., Galushka Viktor V., Mitin Dmitrii M., Kozhevnikov Ilya O., Makarkin Stanislav A.
None, vol. 11066, pp. 54 , 2019
[DOI:10.1117/12.2525059]
Serdobintsev A. A., Luzanov V. A., Kozhevnikov I. O., Ryabukho P. V., Mitin D. M., Bratashov D. N., Starodubov A. V., Pavlov A. M.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 1400(5), pp. 55034 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055034] [IF:0.6] [SJR:0.227] [Q3]
Stetsyura S. V., Kozlowski A. V., Mitin D. M., Serdobintsev A. A.
Technical Physics Letters, vol. 45(1), pp. 12—15 , 2019
[DOI:10.1134/S1063785019010346] [IF:1.01] [SJR:0.446] [Q2]
Neplokh Vladimir, Kochetkov Fedor M., Deriabin Konstantin V., Fedorov Vladimir V., Bolshakov Alexey D., Eliseev Igor E., Mikhailovskii Vladimir Yu, Ilatovskii Daniil A., Krasnikov Dmitry V., Tchernycheva Maria, Cirlin George E., Nasibulin Albert G., Mukhin Ivan S., Islamova Regina M.
arXiv, vol. 8(11), pp. 3764—3772 , 2019
Koval Olga Yu, Fedorov Vladimir V., Kryzhanovskaya Natalia V., Sapunov Georgiy A., Kirilenko Demid A., Pirogov Evgeniy V., Filosofov Nikolay G., Serov Aleksei Yu, Shtrom Igor V., Bolshakov Alexey D., Mukhin Ivan S.
CrystEngComm, vol. 22(2), pp. 283—292 , 2019
[DOI:10.1039/c9ce01498e] [IF:3.18] [SJR:0.814] [Q1]
Illarionov Georgii A., Kolchanov Denis S., Kuchur Oleg A., Zhukov Mikhail V., Sergeeva Ekaterina, Krishtop Vladimir V., Vinogradov Alexandr V., Morozov Maxim I.
RSC Advances, vol. 9(62), pp. 35998—36004 , 2019
[DOI:10.1039/c9ra08114c] [IF:3.27] [SJR:0.736] [Q1]
Neplokh Vladimir, Kochetkov Fedor M., Deriabin Konstantin V., Fedorov Vladimir V., Bolshakov Alexey D., Eliseev Igor E., Mikhailovskii Vladimir Yu, Ilatovskii Daniil A., Krasnikov Dmitry V., Tchernycheva Maria, Cirlin George E., Nasibulin Albert G., Mukhin Ivan S., Islamova Regina M.
arXiv, vol. 1695(1), pp. 12010 , 2019
[DOI:10.1088/1742-6596/1695/1/012010]
Kravtsov V., Khestanova E., Benimetskiy F. A., Ivanova T., Samusev A. K., Sinev I. S., Pidgayko D., Mozharov A. M., Mukhin I. S., Lozhkin M. S., Kapitonov Y. V., Brichkin A. S., Kulakovskii V. D., Shelykh I. A., Tartakovskii A. I., Walker P. M., Skolnick M. S., Krizhanovskii D. N., Iorsh I. V.
arXiv preprint arXiv:1905.13505, 2019
Conductive AFM study of the electronic properties of vertical GaN nanowires
VA Sharov, K Yu Shugurov, VV Fedorov, AM Mozharov
Scanning Probe Microscopy. Russia-China Workshop on Dielectric and Ferroelectric Materials.—Ekaterinburg, 2019 pp. 260 , 2019