Лаборатория возобновляемых источников энергии

Публикации лаборатории

Последнее обновление: 12.07.2022
Всего публикаций: 15

#2013

Baranov D. A., Krichevtsov B. B., Gastev S. V., Banschikov A. G., Fedorov V. V., Koshmak K. V., Suturin S. M., Sokolov N. S.
Applied Surface Science, vol. 267, pp. 196—199 , 2013
[DOI:10.1016/j.apsusc.2012.10.006]
Iorsh Ivan V., Mukhin Ivan S., Shadrivov Ilya V., Belov Pavel A., Kivshar Yuri S.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 88(3), pp. 39904 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.88.039904] [SJR:2.813] [Q1]
Soshnikov I. P., Petrov V. A., Proskuryakov Y. Y., Kudryashov D. A., Nashchekin A. V., Cirlin G. E., Treharne R., Durose K.
Semiconductors, vol. 47(7), pp. 875—878 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613070221]
Emelyanov V. M., Abramov A. S., Bobyl A. V., Gudovskikh A. S., Orekhov D. L., Terukov E. I., Timoshina N. Kh, Chosta O. I., Shvarts M. Z.
Semiconductors, vol. 47(5), pp. 679—685 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613050102]
Iorsh Ivan V., Mukhin Ivan S., Shadrivov Ilya V., Belov Pavel A., Kivshar Yuri S.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 87(7), pp. 75416 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.87.075416] [SJR:2.813] [Q1]
Sokolov N. S., Suturin S. M., Krichevtsov B. B., Dubrovskii V. G., Gastev S. V., Sibirev N. V., Baranov D. A., Fedorov V. V., Sitnikova A. A., Nashchekin A. V., Sakharov V. I., Serenkov I. T., Shimada T., Yanase T., Tabuchi M.
Physical Review B — Condensed Matter and Materials Physics, vol. 87(12), pp. 125407 , 2013
[DOI:10.1103/PhysRevB.87.125407] [SJR:2.813] [Q1]
Kudryashov D., Gudovskikh A., Zelentsov K.
Journal of Physics: Conference Series, vol. 461(1), pp. 12021 , 2013
[DOI:10.1088/1742-6596/461/1/012021] [IF:0.42] [SJR:0.245] [-]
Suturin S. M., Fedorov V. V., Banshchikov A. G., Baranov D. A., Koshmak K. V., Torelli P., Fujii J., Panaccione G., Amemiya K., Sakamaki M., Nakamura T., Tabuchi M., Pasquali L., Sokolov N. S.
Journal of Physics Condensed Matter, vol. 25(4), pp. 46002 , 2013
[DOI:10.1088/0953-8984/25/4/046002] [IF:2.31] [SJR:1.326] [Q1]
Emelyanov V. M., Abramov A. S., Bobyl A. V., Verbitsky V. N., Gudovskikh A. S., Ershenko E. M., Kudryashov S. A., Terukov E. I., Chosta O. I., Shvarts M. Z.
Semiconductors, vol. 47(9), pp. 1252—1257 , 2013
[DOI:10.1134/S1063782613090066]
Gudovskikh A. S., Abramov A. S., Bobyl A. V., Verbitskiy V. N., Zelentsov K. S., Ershenko E. M., Kudryashov D. A., Kudryashov S. A., Monastyrenko A. O., Terra A. R., Terukov E. I.
Semiconductors, vol. 47(8), pp. 1090—1096 , 2013
[DOI:10.1134/S106378261308006X]
Levichev V. V., Zhukov M. V., Mukhin I. S., Denisyuk A. I., Golubok A. O.
Technical Physics, vol. 58(7), pp. 1043—1047 , 2013
[DOI:10.1134/S1063784213070128] [IF:0.57] [SJR:0.375] [Q3]
Zelentsov K.S., Gudovskikh A.S., Kalyuzhnyy N A, Lantratov V M, Mintairov S A, Alvarez J, Kleider J P
None, 2013
Maslova O., Brezard-Oudot A., Favre W, Munoz D, Gueunier-Farret M E, Alvarez J, Gudovskikh A S, Terukov E I, Kleider J P
None pp. nc , 2013
Belousova O. D., Gaǐdash A. A., Tolmachev I. A., Ivchenko E. V., Golubok A. O., Levichev V. V., Mukhin I. S., Zhukov M. V., Belousov I. S., Tkachuk I. V.
Voenno-medit{\{}combining double inverted breve{\}}sinskiǐ zhurnal, vol. 334(1), pp. 19—24 , 2013
Baranov A. I., Gudovskikh A. S., Nikitina E. V., Egorov A. Yu
Technical Physics Letters, vol. 39(12), pp. 1117—1120 , 2013
[DOI:10.1134/S1063785013120171] [IF:0.62] [SJR:0.386] [Q3]